Franchise Business

ซาริน่ามีความมุ่งมั่นที่จะขยายสาขาร้านค้าทองคำ อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้แบรนด์ซาริน่า ที่มีรูปแบบร้าน และระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นต้นแบบสู่การลงทุนในกลุ่มธุรกิจร้านค้าทองคำ ของหุ้นส่วนธุรกิจ By ZARINA ต่อไป

Gold Saving with
Zarina Mobile Application

การออมทอง คือ การที่ลูกค้าตกลงซื้อทองคำรูปพรรณ 96.5% จากบริษัทในลักษณะของการทยอยซื้อ และฝากทองทองคำไว้กับบริษัท โดยการซื้อและ/หรือการขอรับคืนทองคำ และ/หรือการขายทองคำของลูกค้าจะเป็นไปตามระยะเวลาเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต

  

High quality products

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries,