กลุ่มธุรกิจร้านค้าทองคำ

ExistingStore

ของผู้ประกอบการเดิม
นอกจากจะมอบโอกาสให้กับนักธุรกิจ นักลงทุนและผู้ประกอบการรายใหม่แล้ว ซาริน่ายังมองเห็นโอกาส ที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาร้านค้าทองคำที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันให้ก้าวหน้า ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ พร้อมเติบโตไปอีกขั้นได้อย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้นำทีมผู้เชี่ยวชาญมาก ประสบการณ์มาคอยดูแลช่วยเหลือและให้บริการในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการร้านค้าทองคำรายเดิมที่ยังขาดองค์ความรู้ มีปัญหาและความกังวลในการบริหารจัดการและการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการเปิดร้านค้าทองคำ เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล และใบอนุญาตทำธุรกิจร้านค้าทองคำ การโอนกิจการเป็นของนิติบุคล การบริการจัดทำระบบบัญชี การเสียภาษี เป็นต้น
กลุ่มธุรกิจร้านค้าทองคำของผู้ประกอบการเดิม เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการร้านค้าทองคำเดิมที่มีกิจการอยู่แล้ว โดยทำการเปลี่ยนโฉมระบบการบริหารและการจัดการของร้านค้าเดิมด้วยระบบใหม่ ลิขสิทธิ์เฉพาะจากซาริน่า นั่นคือ
  1. พัฒนารูปแบบร้านค้าให้มีมาตรฐานทันสมัย
  2. สร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
  3. เปิดโอกาสในการลงทุนและสร้างกำไรมากขึ้น
  4. นำเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบ
  5. สร้างการรับรู้ด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  6. พัฒนาธุรกิจภายใต้ระเบียบของกฎหมาย
Download File