Flagship Store

กลุ่มธุรกิจร้านค้าทองคำสาขาของ ZARINA

ร้านค้าทองคำรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลมีจุดเด่นไม่เหมือนใคร นั่นคือ
  • เป็นร้านค้าทองคำรูปแบบใหม่ที่มีทั้งการขายและบริการการลงทุนในทองคำ
  • บริหารหุ้นส่วนธุรกิจด้วยระบบที่มีมาตรฐานสากล
  • มีระบบการบริหารจัดการร้านทองคำที่ครบวงจร
  • มีผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ และพร้อมเป็นที่ปรึกษาแก่หุ้นส่วนธุรกิจ
  • มีระบบการบริหารจัดการที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้ เป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนดี คืนทุนเร็ว
  • มีรูปแบบการลงทุนให้เลือกหลากหลาย
ทั้งนี้ซาริน่ามีความมุ่งมั่นที่จะขยายสาขาร้านค้าทองคำ อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้แบรนด์ซาริน่า ที่มีรูปแบบร้าน และระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นต้นแบบสู่การลงทุนในกลุ่มธุรกิจร้านค้าทองคำ ของหุ้นส่วนธุรกิจ By ZARINA ต่อไป

ร้านค้าทองคำ zarina

ของหุ้นส่วนธุรกิจ By ZARINA

ห้างทองซาริน่า
ซาริน่ามีแนวคิดทะลายกำแพงธุรกิจที่ปิดกั้นการลงทุนเฉพาะกลุ่มออกไป โดยต้องการเปิดโอกาสให้กับนักธุรกิจทุกคนหรือผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่สนใจในการทำธุรกิจร้านค้าทองคำได้เข้ามามีส่วนร่วมในความสำเร็จด้วยกัน จึงได้ขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับร้านค้าทองคำ การจัดการบริหารภายในร้านค้าทองคำ รวมถึงธุรกรรมต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจนี้ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และการบริหารจัดการ ภายในร้าน รวมถึงระบบเทคโนโลยีที่ทางซาริน่าได้คิดค้นเข้ามาช่วยในการทำงาน ให้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง เพื่อให้นักลงทุนหรือ ผู้ประกอบการรายใหม่ มีความมั่นใจในการทำธุรกิจร้านค้าทองคำอย่างมั่นใจ โดยสามารถลงทุนห้างทองซารินา
>

กลุ่มธุรกิจร้านค้าทองคำ

ExistingStore

ผู้ประกอบการเดิม
นอกจากจะมอบโอกาสให้กับนักธุรกิจ นักลงทุนและผู้ประกอบการรายใหม่แล้ว ซาริน่ายังมองเห็นโอกาส ที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาร้านค้าทองคำที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันให้ก้าวหน้า ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ พร้อมเติบโตไปอีกขั้นได้อย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้นำทีมผู้เชี่ยวชาญมาก ประสบการณ์มาคอยดูแลช่วยเหลือและให้บริการในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการร้านค้าทองคำรายเดิมที่ยังขาดองค์ความรู้ มีปัญหาและความกังวลในการบริหารจัดการและการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการเปิดร้านค้าทองคำ เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล และใบอนุญาตทำธุรกิจร้านค้าทองคำ การโอนกิจการเป็นของนิติบุคล การบริการจัดทำระบบบัญชี การเสียภาษี เป็นต้น