ร้านค้าทองคำ zarina

ของหุ้นส่วนธุรกิจ By ZARINA

ห้างทองซาริน่า
ซาริน่ามีแนวคิดทะลายกำแพงธุรกิจที่ปิดกั้นการลงทุนเฉพาะกลุ่มออกไป โดยต้องการเปิดโอกาสให้กับนักธุรกิจทุกคนหรือผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่สนใจในการทำธุรกิจร้านค้าทองคำได้เข้ามามีส่วนร่วมในความสำเร็จด้วยกัน จึงได้ขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับร้านค้าทองคำ การจัดการบริหารภายในร้านค้าทองคำ รวมถึงธุรกรรมต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจนี้ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และการบริหารจัดการ ภายในร้าน รวมถึงระบบเทคโนโลยีที่ทางซาริน่าได้คิดค้นเข้ามาช่วยในการทำงาน ให้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง เพื่อให้นักลงทุนหรือ ผู้ประกอบการรายใหม่ มีความมั่นใจในการทำธุรกิจร้านค้าทองคำอย่างมั่นใจ โดยสามารถลงทุนห้างทองซารินา

เริ่มต้นที่ 3.5 ล้านบาท สิ่งที่ได้รับจะมีดังนี้
  • จะได้รับสินค้าพื้นฐานในราคา 1 ล้านบาท
  • ระบบการบริหารจัดการ
  • การตกแต่งหน้าร้าน
  • ระบบความปลอดภัย
  • การฝึกอบรมพนักงาน
  • การประชาสัมพันธ์และการตลาด
แบ่งจ่าย 2 งวด
  • 60% ชำระงวดที่ 1 วันทำสัญญา = 2,247,000 บาท
  • 40% ชำระงวดที่ 2 ภายในเดือนที่ 2 = 1,498,000 บาท

การส่งมอบร้าน
กำหนดวันส่งมอบร้าน ภายใน 90 วัน หลังจากทำสัญญา และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามสัญญา