GOLD SAVING

ออมทอง

การออมทอง คือ การที่ลูกค้าตกลงซื้อทองคำรูปพรรณ 96.5% จากบริษัทในลักษณะของการทยอยซื้อ และฝากทองทองคำไว้กับบริษัท โดยการซื้อและ/หรือการขอรับคืนทองคำ และ/หรือการขายทองคำของลูกค้าจะเป็นไปตามระยะเวลาเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต
การออมทองเหมาะสมกับใครบ้าง
 • ทุกสาขาอาชีพ ที่ต้องการซื้อทองคำ และ สะสมทองคำ
 • ผู้ที่ชอบเก็บออม และ ชอบการลงทุนในทองคำ และไม่มีข้อมูลในการลงทุนอื่น
 • ผู้ที่เริ่มต้น และสนใจในการลงทุนทองคำ
ออมทองกับซาริน่า ดีอย่างไร
 1. สามารถเก็บออมทองคำได้ตามความต้องการของตนเอง ทั้งน้ำหนักและราคา
 2. ราคาซื้อ/ขาย อ้างอิงตามมาตรฐานของสมาคมผู้ค้าทอง
 3. สามารถจ่ายชำระเงินได้ทั้ง เงินสด การโอน และบัตรเครดิตำ
 4. มีคู่มือและเอกสารในการทำธุรกรรมอย่างชัดเจน
 5. สามารถจ่ายชำระเงินออมรายงวดได้ทุกสาขาของร้านทองซาริน่า

ขั้นตอนการออมทอง

 1. เปิด Line Application
 2. เพิ่มเพื่อน ID: @zarinagold
 3. เลือกเมนู “ออมทอง”
 4. เลือกเมนู “สมัครสมาชิก”
  - กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและสมัครเลย (ในขั้นตอนนี้ท่านสามารถใส่เบอร์โทรศัพท์ผู้แนะนำได้ ถ้ามี)
 5. เลือกเมนู “ทองรูปพรรณ”

การใช้เมนูต่างๆในโปรแกรมออมทอง (ทองรูปพรรณ)

 1. เปิดบัญชี คือการเปิดบัญชีเพิ่ม สำหรับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีออมทองเพิ่ม จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีจำนวน 199 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามอัตราที่บริษัทกำหนด และลูกค้าต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จึงสามารถเปิดบัญชีได้
 2. ออมทอง
  1. เมนูออมทอง ให้ใส่จำนวนเงินที่ต้องการออม และเลือกวิธีชำระเงิน
  2. ค่าเปิดบัญชี +199 บาทในการเปิดบัญชีครั้งแรก พร้อมเงินออมขั้นต่ำ 300 บาท
  3. ลูกค้าสามารถเลือกวิธีชำระเงินได้ 3 ช่องทาง
   1. ชำระผ่านบัญชีธนาคารต่างๆของบริษัท
   2. ชำระเงินสดที่ซาริน่าสาขาใกล้บ้าน
   3. ชำระผ่านเครดิตการ์ด
  4. ลูกค้าต้องออมทองคำรูปพรรณในวงเงินขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 300 บาท (สามร้อยบาท) ต่อการออมทองคำในแต่ละครั้ง
 3. ถอนทอง คือ เมื่อมีการออมถึงขั้นต่ำที่บริษัทกำหนดไว้ ลูกค้าจึงสามารถทำธุรกรรมการถอนทองได้
  1. ระบุจำนวนน้ำหนักทอง (กรัม) การถอนทองจะต้องทำการออมให้ครบน้ำหนัก 3.89 กรัม ขึ้นไปจึงจะสามารถทำการขอเบิกทองคำรูปพรรณได้ เมื่อลูกค้าสะสมหน่วยทองคำได้ตามขนาดน้ำหนักสินค้าที่มีจำหน่ายในร้านค้าของบริษัท ลูกค้าสามารถขอรับเป็นทองคำรูปพรรณตามแบบและขนาดที่มีจำหน่ายอยู่ในร้านค้าสาขาของบริษัท ณ ขณะนั้นได้เท่านั้น โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่ากำเหน็จ หรือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตามอัตราที่บริษัทกำหนด อนึ่ง ทองคำแท่งขนาดต่าง ๆ ไม่ใช่สินค้าที่เข้าร่วมรายการตามโปรแกรมนี้ ลูกค้าจึงไม่มีสิทธิขอรับทองคำแท่งที่มีจำหน่ายในบริษัทได้ 3.2ระยะเวลาในการรับทองคำ ในการที่จะขอรับทองคำรูปพรรณนั้นจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 3 วัน นับจากวันที่ได้ทำการถอนทองและแจ้งประสงค์ขอรับทองให้บริษัททราบจึงจะทำการรับสินค้าหรือตัดขายได้
 4. ขายฝาก การนำน้ำหนักทองที่มีออมไว้ในบัญชีเปลี่ยนเป็นเงินชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนด โดยชำระอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด สามารถต่อดอกและไถ่ถอนได้ในเมนูต่อดอกและไถ่ถอน (ข้อ7) ในกรณีมีการโอนให้กับลูกค้า บริษัทหักค่าโอนครั้งละ 35 บาทต่อรายการ
 1. 5. ขายคืน คือการนำน้ำหนักทองที่ออมในบัญชีเปลี่ยนเป็นเงิน ลูกค้าสามารถขายคืนหน่วยทองคำทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เมื่อลูกค้ามีการออมทองรูปพรรณกับบริษัท ทั้งนี้ราคาขายคืนทองคำหรือหน่วยทองคำจะอ้างอิงราคารับซื้อคืนของบริษัท ณ เวลาของวันที่ลูกค้าตกลงขายหน่วยทองคำคืนให้กับบริษัท โดยจะคิดค่ารับซื้อคืน 5 % ของน้ำหนักหน่วยทองคำที่ขายคืน
 2. 6. คงเหลือ คือยอดทองที่สะสมไว้จากการออมทอง
 3. 7. ต่อดอกและไถ่ถอน คือการชำระดอกเบี้ยหรือไถ่ถอนจากเมนูขายฝาก (ข้อ 4)
 4. 8. ประวัติ คือประวัติการทำรายการในเมนูประวัติการทำรายการ สามารถเลือกบัญชีเพื่อดูประวัติธุรกรรมต่างๆในอดีตได้
  เมื่อบัญชีออมทองของลูกค้าไม่มีการเคลื่อนไหว ในระยะเวลา 6 เดือน นับจากที่ทำสัญญาและออมทองครั้งแรก หรือ นับจากการทำธุรกรรมครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการดูแลสินค้าในอัตราหน่วยน้ำหนักทองเป็นกรัม คิดที่ 0.10 กรัมต่อเดือน จนกว่าลูกค้าจะมีการดำเนินธุรกรรมต่อเนื่อง หรือ จนกว่าหน่วยน้ำหนักทองในบัญชีออมทองจะหมดไป