sale executive

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. นำเสนอขายสินค้า
 2. ดำเนินการหาลูกค้าเพื่อขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 3. เข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และปิดยอดขายให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ
 4. เข้าพบปะเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ รวมทั้งสำรวจข้อมูลความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการของบริษัท
 5. รับร้องเรียน และประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือปัญหาของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
 6. รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้า รวมทั้งวิเคราะห์สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะ ในการให้บริการลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้า และหากลุ่มลูกค้าใหม่
 7. สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัทเพื่อให้คู่ค่าใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 8. จัดทำรายงานผลการปฎิบัติงาน รวมทั้งสรุปปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปฎิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 9. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
 10. ประสานงานเก็บหนี้ลูกค้า
คุณสมบัติ
 1. เพศ หญิง/ชาย
 2. อายุระหว่าง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฎิบัติงานและนำเสนองานแก่ลูกค้าได้
 5. มีความสามารถในการสื่อสาร การเจรจาต่อรองทำเอกสารและนำเสนองานแก่ลูกค้าได้
 6. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักการขาย
 7. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)

SALE EXECUTIVE