Sales Supervisor

หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. บริหารงานขาย ในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
  2. ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของ Sales ให้เป็นไปตามเป้าหมายการขายที่ได้รับ
  3. บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
  4. ประชุมเพื่อรับนโยบาย รวมถึงแจ้งเป้าหมาย นโยบายบริษัท
คุณสมบัติ
  1. ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  2. ประสบการณ์การขาย 3 ปีขึ้นไป
  3. บุคลิกภาพดี มีภาวะความเป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาได้
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
  5. สามารถทำงานเป็นทีมได้

SALE EXECUTIVE