ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ติดต่อประสานงานดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีและหน่วยงานสรรพกร ฯลฯ
 2. ปิดงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส ของบริษัท
 3. จัดทำ Cash flow และควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่วางไว้
 4. จัดทำงบประมาณ และงบกระแสเงินสด
 5. ประมาณการกำไร- ขาดทุนในการยื่นแบบ ภงด.51 และ ภงด.50
 6. เป็นที่ปรึกษาและก้ปัญหา ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีภาวะผู้นำ และสามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างดีเยี่ยม
 4. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้อย่างดี
 5. มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถพัฒนาระบบการทำงานได้
 6. สามารถใช้โปรแกราม ERP SAP B1 ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีความรู้ความเข้าใจ มาตราฐานการรายงานทางการเงิน

SALE EXECUTIVE