MISSION & VISION

วิสัยทัศน์
บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะมอบความสำเร็จ ของร้านค้าทองคำอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการและ นักลงทุนอย่างมีธรรมาภิบาล
พันธกิจ
  1. พัฒนาระบบการลงทุนร้านค้าทองคำให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้าทองคำให้มีประสิทธิผล
  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบัญชี และภาษีร้านค้าทองคำด้วยเทคโนโลยีที่ง่ายทันสมัยอย่างมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล
  4. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท และสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ของบริษัท ให้กว้างขวางและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล