MISSION & VISION

วิสัยทัศน์
บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะมอบความสำเร็จ ของร้านค้าทองคำอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการและ นักลงทุนอย่างมีธรรมาภิบาล
พันธกิจ
 1. พัฒนาระบบการลงทุนร้านค้าทองคำให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้าทองคำให้มีประสิทธิผล
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบัญชี และภาษีร้านค้าทองคำด้วยเทคโนโลยีที่ง่ายทันสมัยอย่างมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล
 4. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท และสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ของบริษัท ให้กว้างขวางและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

The Golden Story Behind Zarina

แรงบันดาลใจสู่แบรนด์ซาริน่า

“เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี “ร้านทองเนรมิต” เปิดขึ้นครั้งแรกภายใน ตึกแถวคูหาเดียว เพื่อให้บริการลูกค้าในย่านดังกล่าว ซึ่งเป็นร้านทองตู้แดงที่เป็นกิจการภายใน ครอบครัว โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์จากการที่พ่อและแม่เป็นผู้รับซื้อทองเก่า เศษทอง ตาม ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ มานาน แล้วมีความใฝ่ฝันอยากจะมีร้านทองเป็นของครอบครัว ซึ่งในการ เปิดร้านแรกนั้นถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะภายในระยะเวลาหนึ่งปีก็สามารถที่ จะขยายพื้นที่หน้าร้านเป็นตึกแถวใหญ่ห้องหัวมุม เพื่อให้บริการลูกค้าในการทำธุรกรรมทองคำแบบ ครบวงจร ทั้งซื้อ ขาย สั่งทำ ขายฝาก ซ่อมบำรุง และสามารถขยายร้านสาขาออกไปในอำเภอต่างๆ ใด้ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยอาศัยบุคลากรภายในครอบครัวทั้งหมด ช่วยกันบริหารจัดการร้านค้า ทองสาขาต่างๆ ซึ่งตลอดเวลาก็ได้พัฒนารูปแบบในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้ และวิธีการทำธุรกิจ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากร จึงเป็นการยากที่จะขยายกิจการเพิ่มขึ้นได้”
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ธุรกิจร้านค้าทองคำนั้นถือได้ว่าเป็นอาชีพที่สงวน อาศัยความรู้ความชำนาญ ที่มีลักษณะเฉพาะ และเป็นสมบัติของตระกูลที่ส่งผ่านรุ่นสู่รุ่น ไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้ง่ายนัก ที่ผ่านมา ร้านค้าทองคำต่างๆ เมื่อจะส่งมอบหรือขยายกิจการ เพื่อส่งต่อความเชี่ยวชาญ ความมั่งคั่งในธุรกิจค้าทองคำก็จะมอบให้กับคนในครอบครัวเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากร้านค้าทองคำใน ประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นเครือญาติกัน
จากข้อจำกัดดังกล่าว จึงเป็นคำถามที่สำคัญในธุรกิจว่าทำอย่างไรจึงจะบริหารจัดการร้านค้าทองคำ ได้อย่างยั่งยืนในสถานการณ์ที่มีความจำกัดด้านบุคลากรและทำอย่างไรร้านค้าทองคำอันเป็นอาชีพ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีเสน่ห์ แฝงด้วยภูมิปัญญา อันทรงคุณค่าที่อยู่ควบคู่กับสังคมไทยมา ช้านาน จะดำรงค์อยู่ได้ในเวทีการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมั่นคงและสามารถปรับเข้ากับวิถีของ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้
จากแนวคิดที่จะรักษาและพัฒนาธุรกิจของทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนร้านค้าทองคำตู้แดง จากธุรกิจภายในครอบครัว เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายตรวจสอบง่าย และจากธุรกิจที่ต้องอยู่ประจำ หน้าร้าน เป็นธุรกิจที่ทำงานผ่านระบบควบคุมจึงก่อให้เกิด บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ZARINA) ขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ และระบบการบริหารจัดการร้านค้าทองคำตู้แดงดั้งเดิม ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านข้อกฏหมาย ระบบภาษีอากร การตลาดและมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภค
ประกอบกับความต้องการทองคำในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยทั้งในด้านการซื้อเพื่อเป็นเครื่องประดับ การซื้อเพื่อเก็บออมและการซื้อเพื่อลงทุน ทำให้มีผู้สนใจเข้ามาในธุรกิจทองคำเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การเปิดกว้างให้มีการเรียนรู้ในธุรกิจทองคำกับบุคคลทั่วไปที่มีศักยภาพและมองหาโอกาสใหม่ในการ ลงทุนทำธุรกิจ จึงเป็นอีกพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เพราะเมื่อใดก็ตาม ถ้าผู้ประกอบการไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการ ตลาดจะเป็นผู้เปลี่ยน ผู้ประกอบการโดยอัตโนมัติ ในอนาคตการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ และการแบ่งปันที่ดี ระหว่างกันของกลุ่มธุรกิจจะสามารถสร้างความเข้มแข็งความหลากหลาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ธุรกิจทองคำและเครื่องประดับได้อย่างยั่งยืน
ชื่อแบรนด์ ZARINA หรือ ซาริน่า
เป็นชื่อที่มีความหมายใน 3 ภาษา คือ ภาษาอาหรับ แปลว่า ทอง ภาษารัสเซีย แปลว่า ราชินีผู้ยิ่งใหญ่ เจ้าชีวิตที่เป็นผู้หญิง รวมกันจึงมีความหมายในภาษาไทยว่า ราชินีแห่งทองคำ
ตราสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ที่นำมาตีความใหม่ โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก ‘อัล บารัค’ (Al Buraq) หรือม้าบิน ผสมผสานกับอักษรอราบิก

Let’s Invest In Gold

ร่วมลงทุนกับซาริน่า

บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโนบายที่จะขยายตลาดทองคำโดยเปิดให้ผู้ที่สนใจในธุรกิจทองคำได้มีโอกาสมีธุรกิจร้านทองเป็นของตัวเอง ในรูปแบบของ Franchise โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้
 1. Online Shop By ZARINA เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก สะดวกสบาย ไม่มีสินค้าหน้าร้านเยอะ ลดปัจจัยเสี่ยง ด้วยการให้ลูกค้าทำธุรกรรมต่างๆผ่าน Online Platform ที่สาขา และเพื่อให้เหมาะกับสถานที่ตั้งและพื้นที่ของร้านค้า แฟรนไชส์ในกลุ่มนี้จึงแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ดังนี้
  1. 1.1 Size S ราคา 490,000 บาท รูปแบบ Kiosk เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้า
  2. 1.2 Size M ราคา 690,000 บาท เหมาะสำหรับอาคารพาณิชย์
  3. 1.3 Size L ราคา 890,000 บาท เหมาะสำหรับพื้นที่ว่าง
 2. ห้างทองซาริน่า ในราคาเพียง 6,900,000 บาท ต้องการเป็นเจ้าของร้านทองคำแบบครบวงจรเต็มรูปแบบ โดยมีสินค้าโชว์หลากหลาย ธุรกรรมมากมาย พร้อมระบบ POS การตลาดและอื่นๆ สนับสนุนจากซาริน่า

  ซาริน่าให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริการ โดยมีศูนย์ฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านทองคำ มุ่งหวังให้คำแนะนำและความรู้ด้านทองคำอย่างครบวงจร เพื่อเป็นตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืน อีกทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดมากมาย เช่น โปรโมชั่น งาน Event และสื่ออนไลน์ต่างๆ เพื่อช่วยผู้ประกอบการธุรกิจทองคำให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

  นอกเหนือจากนี้ ซาริน่ายังให้ความสำคัญด้านระบบที่แข็งแรง มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Mobile Application / Line Application / Website เพราะเทคโนโลยีคือตัวช่วยที่ดีในการจัดการ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลก ก็สามารถบริหารระบบต่างๆได้ เพื่อสร้างมิติใหม่ของการทำธุรกิจทองคำ