นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.zarinagroup.co.th ให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยเป็นอย่างมาก และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องอย่างรวดเร็วเร่งด่วนที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 เพื่อยืนยันว่าเว็บไซต์ “ซาริน่า กรุ๊ป” (www.zarinagroup.co.th) จะเคารพและปกป้อง สิทธิของคุณในความเป็นส่วนตัวและ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางการเงินของท่าน โดยจะไม่มีการขาย ให้เช่า หรือให้ที่อยู่อีเมล์ของท่าน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ กับบุคคลใด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่าน นอกจากนั้น เว็บไซต์อาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ไม่ว่าเวลาใด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า แต่เว็บไซต์ จะระบุวันที่มีผลบังคับใช้ใหม่ให้แก่สมาชิกทราบ อันจะถือว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่จะอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ การเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลของท่าน เว็บไซต์นี้ให้บริการสั่งซื้อเฉพาะสมาชิกเท่านั้น โดยแบ่งสมาชิกออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มบุคคลธรรมดา และกลุ่มนิติบุคคล จึงจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผ ู้ใช้งานไว้เมื่อเริ่มต้นใช้งานระบบ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล บริษัท และชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการ (Username) สมาชิกกลุ่มที่เป็นนิติบุคคลสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ สามารถสั่งซ้อสินค้าได้ โดยต้องระบุรายละเอียดการติดต่อให้ครบถ้วน เลือกสถานการณ์เป็นสมาชิก “นิติบุคคล” ตั้งแต่ตอนสมัครสมาชิก รวมทั้งสามารถขอใบเสนอ ราคาออนไลน์ได้ ท่านควรรักษารหัสผ่านของท่านไว้ และทางบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ