นโยบายการจัดส่งสินค้า

นโยบายการรับเปลี่ยน-คืน-ซ่อมสินค้า ท่านสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการ (นับจากวันที่ระบุในใบส่งสินค้า) โดยมีเงื่อนไขในการรับเปลี่ยน-คืน-ซ่อมสินค้าดังต่อไปนี้ -การขอเปลี่ยน-คืนสินค้าในกรณีที่ทาง บริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดที่ท่านทำการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด มีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน-คืนดังต่อไปนี้ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย (สภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดหีบห่อใดๆทั้งสิ้น) ลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางบริษัทฯยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ลูกค้าต่างจังหวัด ทางบริษัทฯยินดีที่จะรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้า พร้อมดำเนินการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่าน(โดยการส่งคืนจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น) -การขอเปลี่ยน-คืนสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดในระหว่างการจัดส่ง ลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางบริษัทฯยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ลูกค้าต่างจังหวัด ทางบริษัทฯยินดีที่จะรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้า พร้อมดำเนินการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่าน(โดยการส่งคืนจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น) -การขอเปลี่ยน-คืนสินค้าในกรณีอื่นๆนอกเหนือจากกรณีข้างต้น มีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน-คืนดังต่อไปนี้ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย (สภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดหีบห่อใดๆทั้งสิ้น) ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าแต่เพียงผู้เดียว -การส่งซ่อมสินค้า มีรายละเอียดในการขอส่งซ่อมสินค้าดังต่อไปนี้ การส่งซ่อมสินค้าเป็นไปตามนโยบายการรับประกันของผู้ผลิตสินค้า -บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการรับเปลี่ยน-คืน-ซ่อมสินค้าแต่เพียงผู้เดียว หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-0057823-4